Добре дошли на www.partnerconsultbg.com („Сайт“)

Благодарим Ви, че посетихте сайта на Ай Ти Партнер Консулт ЕООД
За нас поверителността на Вашата информация и защитата на Вашите лични данни е важна. Ангажираме се да осигурим адекватна защита на личните данни, които ни предоставяте.

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Политика за поверителност има за цел да изясни как и по какъв начин ще се извършва обработването на лични данни на настоящите и потенциални клиенти, както и на потребителите на Сайта, във връзка с услугите, предоставяни от Ай Ти Партнер Консулт ЕООД.

Вие можете да сърфирате в Сайта, без да е необходимо да разкривате лична информация. Въпреки това, съществуват редица обстоятелства, при които може да се наложи да ни предоставите Вашите лични данни.

Предоставянето на личните Ви данни е доброволно – ако не желаете Ай Ти Партнер Консулт ЕООД да ги обработва по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля, не ги предоставяйте.  В този случай ние ще бъдем лишени от възможността да отговорим на Ваше запитване, да осъществим контакт с Вас и/или да Ви съдействаме с информация или да Ви предоставим поисканата от Вас услуга.

 

II. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администратор на личните данни е търговското дружество Ай Ти Партнер Консулт ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201879083, със седалище и адрес на управление гр. София 1618, ул. Кота 1050 №33, ет.1, ап.4. Дружеството събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.

 

III. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА

1. Администраторът обработва следните категории лични данни:

(а) Лични данни, предоставяни от потребителите на Сайта, при използване на формата за контакт (www.partnerconsultbg.com/kontakti) и формата за заявка на безплатна консултация (www.partnerconsultbg.com/bezplatna-konsultaciya) – име, фамилия, електронен адрес, телефонен номер, име на организация, уеб сайт;
(б) Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на настоящ или потенциален клиент юридическо лице;
(в) Данни за сключване на договори за продажба, абонаментно обслужване, отложено плащане и др. с физически или юридически лица (като имена, ЕГН и др.).
(г) Финансова информация (банкова сметка и др.).

2. Администраторът може да обработва данни, изготвени и генерирани от него в процеса на предоставяне и извършване на услугите:

(а) Информация относно посещенията и използването на Сайта;
(б) Данни за използваното крайно електронно устройство, вида на устройството, използваната операционна система, регионално местоположение;
(в) Данни, използвани за статистически цели;
(г) Данни от установената комуникация с настоящи или потенциални клиенти, удовлетвореността от предоставяните услуги (заявки, оплаквания, предложения и др.);
(д) Данни, получени при изпълнение на задълженията, произтичащи от нормативните актове (данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, данъчни служби, съдилища и др.).

3. С цел осигуряване на добро изпълнение на услугите и на задълженията, произтичащи от сключени договори, Администраторът има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет), както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

4. Администраторът има право и задължение да провери верността на предоставяни лични данни, като за целта изисква от своите клиенти да ги верифицират и ако е необходимо, да ги коригират.

 

IV. ЦЕЛИ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

1. Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори, както и във връзка с подготовка за сключване на договори с Администратора.

Ай Ти Партнер Консулт ЕООД обработва лични данни за следните цели:

(а) Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор за извършване на услуги; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор;
(б) Изготвяне на предложения и оферти за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор; управление на предпродажбени дейности;
(в) Данни получени от клиенти при изпълнение на задължения, произтичащи от сключени договори, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на клиентите;
(г) Администриране и отговор на клиентски оплаквания/ запитвания/ рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукти;
(д) За издаване, изпращане и получаване на електронни фактури и други електронни документи;
(е) Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми; управление на събиранията на вземанията;
(ж) Гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване;
(з) Споделяне на важна информация във връзка с промени във фирмена политика и друга административна информация;
(й) Управление и администриране на плащанията.

2. В изпълнение на свои законови задължения, Администраторът обработва лични данни за следните цели:

(а) Издаване на фактури;
(б) За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
(в) Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
(г) Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

3. Администраторът обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели: 

(а) Директен маркетинг на продукти и услуги;
(б) Участие и управление на анкети, игри с подаръци, промоционални кампании и др.

 

V. КАТЕГОРИИ ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

1. Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с осъществяване на договорната услуга, изпращане на закупени стоки;

2. Нотариуси, адвокати или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължение, произтичащо от договор с Администратора;

3. Банки, обслужващи плащанията, извършени от и към клиентите;

4. Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;

5. Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

 

VI. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Продължителността на съхранение на Вашите лични данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

1. Личните данни, обработвани с цел сключване/ изменение и изпълнение на договори между Администратора и клиента или представлявано от клиента дружество – за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. Ай Ти Партнер Консулт ЕООД може да съхранява някои лични данни и за по-дълъг срок, до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/ прекратяване на договори с Администратора, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно/ арбитражно решение.

2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/ финансови документи за осъществяване на данъчно-осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги и продажба на стоки се съхраняват поне 10 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок.

3. Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

 

VII. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

1. Общи права
Във връзка с обработване на лични данни, клиентите имат следните права, които може да упражнят във всеки момент, докато Администраторът съхранява или обработва техните лични данни. Изпратете заявлението си на адреса на Ай Ти Партнер Консулт ЕООД посочен по-горе или по електронен път на ел. поща: office@partnerconsultbg.com.

Имате право да поискате от Ай Ти Партнер Консулт ЕООД:

  • копие от Вашите лични данни и достъп до тях по всяко време;
  • да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които вече не са актуални;
  • личните си данни във вид, удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);
  • личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
  • да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви само ще бъдат съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще бъде предоставен изрично единствено в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина за него.

Имате право също:

  • да оттеглите Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, при обработване, основаващо се на дадено съгласие;
  • да възразите срещу обработването на личните Ви данни.

2. Имате право на жалба до надзорния орган 
Имате право да подадете жалба директно до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни до Администратора, можете да го направите на посочените по-горе данни за връзка с нас.

3. Автоматизирана обработка и профилиране
Като отговорно дружество, Ай Ти Партнер Консулт ЕООД не използва автоматично вземане на решения или профилиране.

4. Възражение срещу използване за директен маркетинг 
Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване използването на Вашите данни за целите на директния маркетинг на адрес: office@partnerconsultbg.com.

 

VIII. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ДАННИТЕ ВИ

Ай Ти Партнер Консулт ЕООД прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването им.

Тези мерки за сигурност включват следните дейности:

1. Администраторът е установил изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
2. достъпът на служителите на Администратора до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на Администратора е ограничен, в зависимост от задълженията им;
3. Администраторът е установил задължения за поверителност за своите служители;
4. достъпът до офис оборудването на Администратора и компютрите на всеки служител е ограничен.
5. Администраторът прилага необходимите организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международните стандарти;
6. с цел максимална сигурност при обработване, пренос и съхранение на Вашите данни, Администраторът е възможно да използва допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Мерките за сигурност, които прилагаме са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии..

 

IX. ПОЛИТИКА ОТНОСНО „БИСКВИТКИ“

Сайтът използва бисквитки (или още „cookies”). Запознайте се с приетата Политика за използване на „бисквитки“.

 

X. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за поверителност. При промяна в настоящата политика на нашия уеб сайт ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното й съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.

 

Последна актуализация: 01.09.2018